Zpracování osobních údajú

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJÚ

Obchodní společnost GPA Event s.r.o., IČO: 03361861, se sídlem Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 a společnost Bago Sport s.r.o, IČO:24281859 se sídlem Drnovská 968/36, Praha 6 161 00, spolupořádající golfové turnaje Under Armour Golf Tour‚ pro amatérské hráče (dále jen „GPA“), jakožto správce osobních údajů, si tímto dovoluje informovat své klienty (dále také jen „subjekty údajů“) o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů ze strany GPA, včetně rozsahu práv subjektů údajů souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů ze strany GPA.


1.    JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE O VÁS ZPRACOVÁVÁME?


GPA zpracovává v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen „Nařízení“) a dále v souladu s relevantními vnitrostátními právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů tyto osobní údaje: 

(a)    identifikační a adresní údaje (jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, telefonní číslo, e-mailová adresa, členské číslo ČGF);
(b)    jiné údaje (fotografie z golfových turnajů);

GPA zpracovává osobní údaje pouze v souladu s níže uvedenými účely a v rozsahu a po dobu nezbytnou pro naplnění těchto stanovených účelů.


2.    K JAKÝM ÚČELŮM A NA ZÁKLADĚ JAKÝCH PRÁVNÍCH TITULŮ VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?


a)    Poskytování služeb organizace turnajů
•    Zpracování osobních údajů v rozsahu – jméno, příjmení, datum narození, telefonní číslo, e-mailová adresa je nezbytné pro účast subjektu údajů na organizovaném turnaji a související komunikace mezi Vámi a GPA prostřednictvím registračního systému, sloužícího k registraci na vybraných turnajích.
b)    Ochrana právních zájmů (nároků)
•    Zpracování osobních údajů v omezeném rozsahu nezbytném pro účely oprávněných zájmů GPA spočívajících ve vymáhání nároků GPA vůči třetím osobám a na zajištění obrany proti nárokům uplatněným vůči GPA. 
c)    Marketing a propagace GPA a jejich služeb prostřednictvím zasílání nabídkových e-mailů a dalších obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti
•    GPA  shromažďuje a zpracovává osobní údaje subjektů údajů v rozsahu –
e-mailová adresa, fotografie klientů.
•    GPA může u stávajících klientů zpracovávat osobní údaje v předmětném rozsahu za výše uvedeným účelem na základě právního titulu oprávněného zájmu. Tímto oprávněným zájmem GPA je zájem na zvýšení renomé GPA a informování o jeho službách, a to za účelem udržení a rozšíření klientské základny. Z odběru nabídkových e-mailů se můžete kdykoliv odhlásit kliknutím na odkaz pro odhlášení v zasílaných zprávách anebo zasláním e-mailu na adresu info@uagolftour.cz

3.     KDO VŠECHNO JSOU PŘÍJEMCI VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ?


Osobní údaje mohou být pro zajištění výše popsaných účelů vedle GPA a jejich zaměstnanců zpracovávány také partnery GPA. Externí partnery, kteří jako zpracovatelé mohou zpracovávat Vaše osobní údaje, si GPA pečlivě vybírá a svěří osobní údaje pouze těm, kteří poskytují dostatečné záruky zajištění vhodných technických a organizačních opatření, aby nemohlo zejména dojít k náhodnému nebo protiprávnímu zničení, ztrátě, pozměňování, neoprávněnému zpřístupnění předávaných, uložených nebo jinak zpracovávaných osobních údajů, nebo neoprávněnému přístupu k nim. 

Dalšími subjekty, které mohou mít přístup k Vašim osobním údajům, jsou či v budoucnu mohou být:

•    osoby, které pro GPA zajišťují technický provoz určité služby či provozovatelé technologií, které GPA pro tyto služby využívá (např. dodavatelé softwarových a IT systémů; poskytovatelé komunikačních služeb;

GPA je dále povinno některé Vaše osobní údaje předávat na základě platných právních předpisů, např. správním orgánům, soudům nebo orgánům činným v trestním řízení v souvislosti s případným správním, trestním nebo občanským soudním řízením.


4.    PO JAKOU DOBU VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE GPA ZPRACOVÁVÁ?


•    Vaše osobní údaje GPA zpracovává po dobu realizace smluvního vztahu a dále následujících 3 let po ukončení tohoto smluvního vztahu, a to zejména s ohledem na případné budoucí nároky vůči Vám či z Vaší strany vůči GPA. Osobní údaje, pro jejichž zpracování již pominul účel, nebo uplynula doba, po kterou mohou být tyto údaje zpracovávány, jsou bezodkladně a nevratně zlikvidovány.
•    V případě zpracování Vašich osobních údajů na základě zákonných povinností, GPA zpracovává Vaše osobní údaje po dobu určenou právními předpisy, a to zejména daňovými a účetními předpisy.
•    V případě našeho oprávněného zájmu, zpracováváme Vaše osobní údaje po dobu stanovenou dle jednotlivých účelů, a to s ohledem na konkrétní oprávněný zájem. 


5.    JAKÁ MÁTE PRÁVA VE VZTAHU KE ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZE STRANY GPA?


Ve vztahu k Vašim osobním údajům máte jako subjekt údajů následující práva:
•    Právo kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů (pokud je zpracování na souhlasu založeno);
•    Právo na přístup k osobním údajům (právo požadovat informaci, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou GPA zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a k dalším informacím dle čl. 15 Nařízení);
•    Právo na přenesení údajů (právo získat osobní údaje, které se Vás týkají, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci; a dále právo na to, aby osobní údaje byly předány přímo jedním správcem správci druhému, je-li to technicky proveditelné);
•    Právo na opravu (právo požadovat, aby GPA bez zbytečného odkladu opravilo nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají);
•    Právo na omezení zpracování (právo požadovat, aby GPA omezila zpracování, mj. v případě, že z důvodu uplatnění práva na opravu, GPA ověřuje správnost údajů; nebo pokud by ze strany GPA byly osobní údaje zpracovávány protiprávně, ale nechcete provést jejich výmaz);
•    Právo na výmaz (právo požadovat, aby GPA Vaše osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazala, mj. pokud osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny, nebo jste odvolali souhlas, na jehož základě byly osobní údaje GPA zpracovávány a neexistuje žádný další právní titul pro zpracování, nebo pokud by ze strany GPA byly osobní údaje zpracovávány protiprávně);
•    Právo na námitku; (právo požadovat, aby zaměstnavatel přestal zpracovávat Vaše osobní údaje na základě právního titulu oprávněného zájmu);
•    Právo obrátit se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů.


6.    JAK MŮŽETE GPA KONTAKTOVAT?


V případě jakéhokoli dotazu ke zpracování Vašich osobních údajů či uplatnění výše uvedených práv se můžete obrátit na GPA písemně na adrese Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 či na tel. č. 777 883 297 nebo e-mailové adrese: info@gpa.cz.